text.skipToContent text.skipToNavigation

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Opći uvjeti poslovanja Internet trgovine Žuti klik HP-Hrvatske pošte d.d.
za narudžbe putem internetskih stranica, elektroničke pošte i telefona

I. Uvodne odredbe 

Članak 1. 

 1. HP-Hrvatska pošta d.d., Jurišićeva 13, 10000 Zagreb, upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, matični broj subjekta 080266264, OIB: 87311810356 (dalje u tekstu: Prodavatelj), kao davatelj usluga informacijskog društva, ovim Općim uvjetima poslovanja (dalje u tekstu: Opći uvjeti) uređuje postupak naručivanja, ugovaranja, isporuke, plaćanja i reklamacije proizvoda Prodavatelja ponuđenih u Internet trgovini Prodavatelja dostupnoj na internetskim stranicama Prodavatelja www.zutiklik.hr (dalje u tekstu: Žuti klik) kada se postupak podnošenja narudžbe obavlja putem samih internetskih stranica Žuti klik ili putem kontakt centra Prodavatelja.

 2. Kupac je svaka fizička ili pravna osoba koja, uz registraciju na stranicama Žuti klik ili bez takve registracije, naruči proizvod iz ponude Prodavatelja na stranici Žuti klik, a čija narudžba bude prihvaćena od strane Prodavatelja, na način utvrđen ovim Općim uvjetima.

 3. Posjetitelj stranice je svaka osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije pristupi na stranicu Žuti klik, te razgledava ponudu proizvoda i/ili podnese narudžbu proizvoda Prodavatelju.

 4. Korištenjem stranica Žuti klik, Kupac i/ili Posjetitelj prihvaća(ju) ove Opće uvjete i njihovu primjenu, a svoju upoznatost s istima kao i Uvjetima uručenja i izričitu suglasnost s njima dodatno potvrđuju prilikom podnošenjem narudžbe za pojedini proizvod te potpisom odgovarajuće isprave o uručenju prilikom isporuke kupljenih proizvoda. Prodavatelj može u svako vrijeme izmijeniti i/ili dopuniti Opće uvjete, te će tako promijenjene Opće uvjete objaviti na stranici Žuti klik.

 5. Ovi Opći uvjeti čine sastavni dio pojedinačnog ugovora o kupnji proizvoda koji se nalaze u ponudi trgovine Žuti klik, te isti istodobno predstavljaju i obavijest iz članka 57. Zakona o zaštiti potrošača, obavijest iz članka 12. Zakona o elektroničkoj trgovini kada je s obzirom na način podnošenja narudžbe primjenjivo, te obavijest iz članka 13. Uredbe (EU) 2016/679 EU parlamenta i Vijeća (Opća uredba o zaštiti podataka), (dalje u tekstu: Uredba).

  II. Ugovor o kupnji 

  Sklapanje ugovora o kupnji  

Članak 2. 

 1. Ako se narudžba podnosi putem internetskih stranica Žuti klik ili putem elektroničke pošte, ugovor o kupnji proizvoda između Kupca i Prodavatelja sklopljen je u trenutku kada Prodavatelj prihvati narudžbu Kupca i dostavi Kupcu potvrdu o prihvatu narudžbe elektroničkom poštom na adresu elektroničke pošte koju je Kupac naznačio prilikom postupka podnošenja narudžbe, sukladno članku 3. stavku 6. ovih Općih uvjeta.

 2. Ako se narudžba podnosi putem telefona, ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja sklopljen je u trenutku kada Kupac potpisom odgovarajuće isprave o uručenju prilikom isporuke naručenog proizvoda pristane na ponudu Prodavatelja odnosno potvrdu o prihvatu Kupčeve narudžbe poslanu Kupcu elektroničkom poštom na adresu elektroničke pošte koju je Kupac naznačio prilikom postupka podnošenja narudžbe, sukladno članku 3. stavku 6. ovih Općih uvjeta.

 3. Posjetitelji i Kupci su upoznati te prihvaćaju da Prodavatelj nema obvezu prihvatiti narudžbu ako ista na bilo koji način ne odgovara uvjetima utvrđenim ovim Općim uvjetima te bilo kojim drugim uvjetima naručivanja, odnosno kupnje objavljenih na stranici Žuti klik.

 4. U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda, Kupac i Posjetitelj je putem ovih Općih uvjeta i pristajanjem na njih, u primjerenom roku prije kupovine na daljinu obaviješten o:

 • tvrtki ili nazivu, matičnom broju, osobnom identifikacijskom broju, sjedištu, telefonskom broju i adresi elektroničke pošte Prodavatelja

 • proizvodu koji se nudi te njegovu nazivu,

 • glavnim obilježjima proizvoda,

 • cijeni proizvoda, uključujući sva porezna i druga davanja, te načinu izračuna cijene proizvoda,

 • troškovima prijevoza i isporuke proizvoda,

 • troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora,

 • načinu i uvjetima plaćanja te načinu, uvjetima i vremenu isporuke proizvoda,

 • načinu rješavanja prigovora Kupaca,

 • uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora,

 • potrošačkom pravu na raskid ugovora sklopljenog putem sredstava daljinske komunikacije,

 • situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora,

 • postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke proizvoda,

 • uslugama koje se nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga (servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova),

 • jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu,

 • razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede,

 • trajanju ugovora te uvjetima otkaza i raskida ugovora,

 • minimalnom roku u kojemu je Kupac vezan ugovorom, ako postoje,

 • ako je primjenjivo, funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući i potrebne mjere tehničke zaštite tih sadržaja,

 • ako je primjenjivo, o interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju Prodavatelj zna ili bi morao znati,

 • o mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih Kupac može koristiti.

  U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda, Kupac i Posjetitelj su putem ovih Općih uvjeta nadalje obaviješteni i o svrhama i osnovi obrade osobnih podataka, rokovima pohrane, te svim drugim informacijama iz članka 13. Uredbe.

Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavateljem za kupnju proizvoda je jednokratan ugovor o kupnji proizvoda koji je realiziran isporukom proizvoda od strane Prodavatelja i izvršenim plaćanjem od strane Kupca sukladno ovim Općim uvjetima, pod uvjetom da ugovor prethodno ne bude raskinut.

Narudžba 

Članak 3. 

 1. Kupac koji je fizička osoba može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za postupanje suprotno ovoj odredbi.

 2. Zabranjena je prodaja alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol osobama mlađim od 18 godina. S tim u vezi, proizvodi za koje postoji takva zabrana prodaje uručuju se isključivo punoljetnim osobama, uz predočenje odgovarajuće osobne isprave u slučaju procijene da je Kupac ili osoba koja preuzima kupljeni proizvod, mlađa od 18 godina.

 3. Narudžba se putem internetskih stranica i elektroničke pošte trgovine Žuti klik može podnijeti sedam dana u tjednu, 24 sata na dan.

 4. Narudžba se može podnijeti putem internetskih stranica trgovine Žuti klik na način da Kupac ili Posjetitelj potvrdi opciju „završi narudžbu“ na internetskim stranicama Žuti klik.

 5. Narudžba se može podnijeti i putem elektroničke pošte na adresu Prodavatelja info@zutiklik.hr sa svim potrebnim podacima (ime i prezime Posjetitelja, adresa, željeni proizvod odnosno šifra/kod proizvoda, adresa elektroničke pošte). Narudžba je na ovaj način konačno podnesena u trenutku kada Posjetitelj pošalje elektroničku poštu sa svim potrebnim podacima te ju Prodavatelj uspješno zaprimi.

 6. Narudžba se može podnijeti i putem telefona pozivom kontakt centru Prodavatelja na broj telefona 072 07 07 07, svakog radnog dana od 7 do 21 h te subotom od 8 do 16 h pri čemu će radnik Prodavatelja u kontakt centru zatražiti sve potrebne podatke (ime i prezime Posjetitelja, adresa, željeni proizvod odnosno šifra/kod proizvoda, adresa elektroničke pošte). Cijena poziva obračunava se prema cjeniku telefonskog operatera Kupca/Posjetitelja. Narudžba je konačno podnesena u trenutku kada Posjetitelj radniku Prodavatelja u telefonskom razgovoru potvrdi sve potrebne podatke o narudžbi.

 7. Nakon podnesene narudžbe, Prodavatelj će posebnom elektroničkom porukom na adresu naznačenu prilikom podnošenja narudžbe obavijestiti Kupca ili Posjetitelja o zaprimanju njegove narudžbe. Kada je naručeni proizvod pripremljen za isporuku, Kupac će putem elektroničke pošte na istu adresu dobiti potvrdu o prihvatu narudžbe. U tom trenutku Kupac će zaprimiti i informaciju o planiranom roku isporuke (uručenja) proizvoda.

Obavijest o proizvodu i usluzi 

Članak 4. 

 1. Prodavatelj se obvezuje putem trgovine Žuti klik davati Posjetiteljima i Kupcima jednoznačne, jasne, lako razumljive informacije o proizvodima koji se mogu naručiti. Pored navedenih informacija, Kupac i Posjetitelj može dodatne informacije o konkretnom proizvodu pronaći i na stranicama proizvođača.

 2. Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju putem trgovine Žuti klik moguće je da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu.

 3. Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će Kupca/Posjetitelja telefonski ili putem elektroničke pošte, te ga obavijestiti o navedenom. Kupac u tom slučaju ima mogućnost zatražiti zamjenski proizvod. Ako se Kupac/Posjetitelj ne odluči na zamjenski proizvod, inicijalna narudžba smatrat će se otkazanom, o čemu će Kupac/Posjetitelj dobiti obavijest putem elektroničke pošte.

Cijene 

Članak 5. 

 1. Cijene proizvoda u trgovini Žuti klik istaknute su za svaki pojedini proizvod, izražene su u eurima (EUR), uključuju PDV, te vrijede za sve načine plaćanja u trenutku podnošenja narudžbe.

 2. Prodavatelj napominje kako postoji mogućnost nastanka greške pri unosu cijena i podataka o proizvodu u trgovinu Žuti klik. U slučaju nastanka takve greške, Prodavatelj će postupiti sukladno članku 14. ovih Općih uvjeta.

Posebni oblici prodaje  

Članak 6. 

 1. Prodavatelj ima pravo periodično, po svojoj odluci, stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju, rasprodaju, sezonska sniženja i druge posebne oblike prodaje.

 2. Takvi proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim Kupcima/Posjetiteljima ili će biti dostupni Kupcima/Posjetiteljima određene, točno specificirane skupine, uz točno navođenje svih uvjeta i rokova trajanja takvih posebnih oblika prodaje.

 3. Nakon proteka roka posebnog oblika prodaje, Prodavatelj neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na takvu prodaju kojoj je istekao rok.

III. Plaćanje kupljenih proizvoda 

Načini plaćanja 

Članak 7. 

 1. Plaćanje kupljenih proizvoda putem trgovine Žuti klik vršit će se po modelu odabranom od strane Kupca. Dostupno je nekoliko opcija plaćanja:

 • plaćanje pouzećem (gotovinom) prilikom uručenja pošiljke moguće je za sve oblike narudžbi;

 • jednokratno online plaćanje kreditnim i debitnim karticama moguće je samo za narudžbe podnesene putem internetskih stranica Žuti klik;

 • online plaćanje na rate putem kreditnih i debitnih kartica moguće je samo za narudžbe podnesene putem internetskih stranica Žuti klik;

 • virmansko plaćanje: plaćanje predračunom moguće je samo za narudžbe podnesene putem internetskih stranica Žuti klik;

 1. Plaćanje prilikom uručenja pošiljke (pouzećem): Ukoliko se Kupac odluči za plaćanje prilikom uručenja pošiljke, Kupac je dužan platiti proizvod tek prilikom preuzimanja istog. Račun za naručeni proizvod Kupac je dužan podmiriti poštaru prilikom uručenja naručenog proizvoda. Plaćanje poštaru moguće je samo novcem u gotovini. Troškovi uručenja utvrđeni su detaljno u Uvjetima uručenja proizvoda kupljenih na Internet trgovini Žuti klik HP-Hrvatske pošte d.d. objavljenim na internetskim stranicama www.zutiklik.hr (u preostalom dijelu teksta: Uvjeti uručenja).

 2. Plaćanje karticama: Prilikom plaćanja kreditnim i debitnim karticama autorizacija plaćanja vrši se automatski. Prodavatelj snosi sve manipulativne troškove autorizacije kreditne/debitne kartice Kupca. U slučaju neuspješne autorizacije plaćanja postupak kupovine se prekida, u kojem slučaju Kupac neće moći ni dovršiti narudžbu, odnosno kupnju. Po zaprimljenoj uplati, Prodavatelj će Kupcu potvrditi prihvat narudžbe, sukladno članku 3. stavku 6. ovih Općih uvjeta, te poslati Kupcu naručene proizvode.

 3. Plaćanje predračunom: U slučaju odabira plaćanja predračunom, na adresu elektroničke pošte Kupca naznačenu pri naručivanju Kupac će dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji treba uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom izvršava korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaća svoje račune - putem pošte, epošte, banke, Fine ili sl. Prodavatelj će, po zaprimljenoj uplati, potvrditi prihvat narudžbe, sukladno članku 3. stavku 6. ovih Općih uvjeta, te poslati Kupcu naručene proizvode.

Izvršenje plaćanja 

Članak 8. 

 1. Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku preuzimanja novca prilikom uručenja pošiljke u slučaju plaćanja pouzećem ili u trenutku kada pružatelj platne usluge zaprimi nalog za plaćanje i kada je taj nalog postao neopoziv.

Račun 

Članak 9. 

 1. Račun će biti priložen u pošiljci (u svakoj od pošiljaka ukoliko se naručena roba isporučuje u više pošiljka).

IV. Uručenje kupljenog proizvoda 

Način uručenja kupljenog proizvoda 

Članak 10. 

 1. Putem trgovine Žuti klik moguće je izvršiti kupnju proizvoda isključivo na teritoriju Republike Hrvatske što podrazumijeva i isporuku kupljenih proizvoda isključivo na teritoriju Republike Hrvatske.

 2. Uručenje kupljenog proizvoda obavlja Prodavatelj radnim danom putem vlastite mreže na adresu koju je Kupac naznačio prilikom ispunjavanja narudžbe ili u odabrani poštanski ured Prodavatelja, u rokovima naznačenim pod Uvjetima uručenja objavljenim na internetskim stranicama www.zutiklik.hr.

 3. Prodavatelj zadržava pravo da pojedinu narudžbu podijeli u više pošiljaka ukoliko su naručeni artikli u različitim skladištima ili ako dio naručenih artikala trenutno nije na zalihi. U slučaju višekratnih isporuka iz iste narudžbe Kupac ne snosi dodatne troškove isporuke/uručenja (uručenje se naplaćuje samo jednom, bez obzira na broj pojedinačno uručenih artikala).

 4. Uručenje se vrši do ulaza u stambeni objekt adrese Kupca. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, poštar nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi Kupac već do ulaza u zgradu.

 5. Rokovi za uručenje računaju se od trenutka prihvaćanja narudžbe iz članka 3. stavka 6. ovih Općih uvjeta, a utvrđeni su detaljno u Uvjetima uručenja objavljenim na internetskim stranicama www.zutiklik.hr. U navedenim Uvjetima uručenja detaljnije su utvrđeni svi relevantni podaci o rokovima, troškovima, cijenama i načinu uručenja proizvoda.

 6. Ako uručenje proizvoda ne bude izvršeno jer se Kupac u vrijeme uručenja nije zatekao na adresi, Kupcu će se ostaviti obavijest o prispijeću pošiljke te će pošiljku moći preuzeti u roku 15 radnih dana ureda u poštanskom uredu naznačenom na obavijesti. Ukoliko pošiljka ne bude preuzeta u naznačenom roku, smatrat će se da je Kupac otkazao narudžbu.

 7. U slučaju nemogućnosti uručenja naručenog proizvoda unutar pošiljke mase veće od 20 kg od strane Prodavatelja ili pomicanja termina uručenja, Prodavatelj će obavijestiti Kupca putem elektroničke pošte ili telefonski o nastalim okolnostima, te će pokušati dogovoriti novi termin ili način uručenja proizvoda. U navedenom slučaju, Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za takvo kašnjenje ili nemogućnost isporuke/uručenja.

Cijene uručenja 

Članak 11. 

 1. Prodavatelj naplaćuje Kupcu uslugu uručenja Proizvoda sukladno cjeniku naznačenom u Uvjetima uručenja objavljenom na internetskim stranicama www.zutiklik.hr. U cijenu uručenja uključeno je pakiranje proizvoda.

Isporuka Kupcu 

Članak 12. 

 1. Kupac svojim potpisom na odgovarajućoj ispravi o uručenju potvrđuje primitak, odnosno isporuku proizvoda. Potpisomod strane Kupca smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju, te je nakon primitka pošiljke na opisani način Prodavatelj oslobođen bilo kakve naknadne odgovornosti s te osnove. U trenutku potpisa Kupca na način opisan u ovom članku, rizik slučajne propasti i oštećenja proizvoda prelazi na Kupca.

 2. U slučaju da Kupac naruči proizvod i odbije ga primiti bez razloga, Prodavatelj ima pravo u za tu svrhu predviđenim slučajevima naplatiti iznos izravnih troškova povrata proizvoda, te u tom slučaju zadržati na ime takvih troškova i iznos, odnosno dio iznosa naplaćenog na ime kupoprodajne cijene.

Praćenje pošiljke 

Članak 13. 

 1. Prodavatelj omogućava praćenje pošiljke putem aplikacije za praćenje pošiljke, dostupne na internetskim stranicama www.posta.hr. Usluga praćenja pošiljke omogućuje Kupcu da u svakom trenutku dobije relevantnu informaciju o tome gdje se nalazi pošiljka i što se s njome događa.

Pregled prilikom isporuke (uručenja) i odgovornost za materijalne nedostatke proizvoda 

Članak 14. 

 1. Kupac treba isporučeni proizvod prilikom isporuke (uručenja) pregledati te provjeriti postoje li eventualno vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci i/ili na samim proizvodima koji se nalaze unutar pošiljke, te u slučaju postojanja takvih oštećenja ili nedostataka odmah isto reklamirati poštaru. Kupac ima pravo odbiti preuzeti isporučene proizvode na kojima su vidljiva oštećenja, što će biti potvrđeno zapisnikom.

 2. U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku uistinu naručenog Proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene Proizvoda i eventualne cijene isporuke te je dužan vratiti krivo isporučeni proizvod. Povrat je potrebno najaviti pozivom službi za korisnike na broj 072/07 07 07 ili e-mailom na: info@zutiklik.hr.

 3. Navedeno se odnosi i na slučaj kada isporučen proizvod ne odgovara naručenom odnosno kupljenom proizvodu.

 4. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koje prodaje putem Internet trgovine, sukladno Zakonu o obveznim odnosima. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

 5. Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

V. Jednostrani raskid ugovora od strane Kupca 

Članak 15. 

 1. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, Kupac koji je potrošač u smislu definicije Zakona o zaštiti potrošača ima pravo jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to, u roku od 14 dana od datuma uručenja proizvoda, odnosno uručenja zadnjeg proizvoda koji je obuhvaćen pojedinom narudžbom.

 2. Iznimka od ovog prava na raskid odnosi se na proizvode za koje članak 79. Zakona o zaštiti potrošača isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora, kao što su primjerice:

 • proizvodi koji su izrađeni po specifikaciji potrošača ili koji su jasno prilagođeni potrošaču,

 • lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe,

 • zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon isporuke,

 • roba koja je zbog svoje prirode nakon isporuke nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,

 • isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a isporuka može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca,

 • isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke,

 • isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije.

 1. Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora nalazi se na poleđini računa koji će Kupcu biti dostavljen uz naručeni proizvod, a dostupan je i na internetskim stranicama www.zutiklik.hr. Kupac može jednostrano raskinuti ugovor koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražava svoju volju da raskine ugovor.

 2. U slučaju jednostranog raskida ugovora Prodavatelj će postupiti prema Zakonu o zaštiti potrošača. Povrat plaćenog iznosa cijene bit će izvršen nakon što Kupac vrati kupljeni proizvod, odnosno nakon zaprimanja dokaza od strane Kupca da je proizvod poslan natrag Prodavatelju, odnosno trećoj osobi određenoj od strane Prodavatelja. Povrat proizvoda Kupac je dužan izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana izjavljivanja jednostranog raskida ugovora.

 3. Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata proizvoda ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko Kupac želi može se obratiti Prodavatelju na info broj 072 07 07 07 ili mail adresu info@zutiklik.hrradi pribavljanja dodatnih obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda od strane Prodavatelja.

 4. Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja i korištenja kupljenog proizvoda, u slučaju raskida ugovora na način opisan ovim člankom. Kupac je također odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koji je vraćen Prodavatelju ili trećoj osobi određenoj od strane Prodavatelja, oštećen ili uništen, u kojem slučaju neće ostvariti pravo na povrat plaćenog iznosa kupoprodajne cijene.

 5. Zahtjev Kupca za zamjenu naručenog i ispravno isporučenog proizvoda smatrat će se jednostranim raskidom ugovora, sukladno ovom članku Općih uvjeta. Kupac je u tom slučaju obvezan ispuniti obrazac za povrat proizvoda. Sve proizvode u slučaju jednostranog raskida sukladno ovom članku (povrat ili zamjena) potrebno je poslati na adresu Prodavatelja ili drugu adresu naznačenu na spomenutom obrascu.

VI Garancija i servis 

Članak 16. 

 1. Jamstvo, tehničke upute, upute za sklapanje te upute za uporabu priložene su uz proizvod, te se u smislu Zakona o zaštiti potrošača smatra da je Kupac na time na jasan i razumljiv način unaprijed obaviješten podacima vezanim uz proizvod, kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje.

 2. Ukoliko proizvod ima jamstvo te se na proizvodu pojavi kvar unutar jamstvenog roka, Kupac ima pravo izravno kontaktirati ovlašteni servis u skladu s uputama na jamstvenom listu.

 3. U slučaju bilo kakvih pitanja ili pojašnjenja, Kupac se može obratiti na telefon 072/07 07 07 ili putem e-maila: info@zutiklik.hr.

VII Registracija korisnika 

Članak 17. 

 1. Kupac i Posjetitelj se u svrhu kupnje u trgovini Žuti klik može registrirati klikom na polje „Želim se registrirati“ na stranici www.zutiklik.hr. Korisnik u tu svrhu upisuje svoju e-mail adresu, tražene osobne podatke i željenu lozinku.

 2. Kupac i Posjetitelj se može registrirati i prilikom narudžbe pozivom kontakt centru Prodavatelja na broj telefona 072 07 07 07, svakog radnog dana od 7 do 21 h te subotom od 8 do 16 h pri čemu će radnik Prodavatelja u kontakt centru zatražiti sve potrebne podatke, te će Kupcu/Posjetitelju podatak o njegovoj željenoj lozinki biti potvrđen u potvrdi prihvata njegove narudžbe koju će mu poslati Prodavatelj na adresu elektroničke pošte naznačenu prilikom podnošenja narudžbe sukladno članku 3. stavku 6. ovih Općih uvjeta.

 3. Registracijom Kupac/Posjetitelj potvrđuje dodatno prihvat ovih Općih uvjeta, te može pregledavati ponudu, kreirati svoju listu želja ili odmah stavljati proizvode u košaricu i naručivati proizvode.

 4. Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Kupac i Posjetitelj je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj lozinci i korisničkom računu, te je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

VIII. Povjerljivost i zaštita osobnih podataka 

Članak 18. 

 1. Prodavatelj se obvezuje čuvati povjerljivost osobnih podataka Kupaca i Posjetitelja i s istima postupati u skladu s Uredbom i drugim važećim propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

 2. Osobni podaci Kupaca i Posjetitelja dani prilikom postupka registracije prikupljaju se, obrađuju i koriste za svrhe realizacije ugovora o kupnji putem trgovine Žuti klik, uključujući i prethodnu provjeru uvjeta za sklapanje ugovora, kao i u svrhu provedbe transakcije plaćanja. Osobni podaci bit će obrađivani i u svrhu sprječavanja eventualnih zlouporaba, sprječavanja prijevarnih postupanja, kao i u svrhu informiranja Kupaca o novostima i ponudama u okviru Žutog klika, sve sukladno legitimnom interesu Prodavatelja.

 3. Kupci i Posjetitelji su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke, naročito prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, ako se registriraju. U slučaju povrede ove obveze Kupca ili Posjetitelja, Prodavatelj ima pravo uskratiti takvom korisniku pristup ili uskratiti ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno proizvoda koje istima nudi. U slučaju pristanka na registraciju, smatrat će se da je korisnik pristao na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima. Obrada osobnih podataka u svrhe izvršenja Ugovora uvjet je za pružanje usluge, te se u tom smislu ne može ograničiti ni opozvati.

 4. Prodavatelj neće otkriti niti prenositi osobne podatke Kupaca i Posjetitelja trećim osobama, osim u svrhu izvršavanja ugovora o kupnji Proizvoda (što se odnosi na financijske institucije u svrhu realizacije plaćanja, dobavljače kupljenog proizvoda u svrhu obračuna, isporuke i uručenja naručenog proizvoda, servisere ili instalatere kupljenog proizvoda i osobe koje su ovlaštene za održavanje IT sustava putem kojeg se obavljaju transakcije kupnje), zaštite interesa Kupaca, Posjetitelja i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba. Osobni podaci bit će također dostavljeni nadležnim tijelima temeljem na zakonu zasnovanom zahtjevu.

 5. Prema ponuđenim opcijama u postupku registracije Kupac/Posjetitelj Prodavatelju može dodatno dati svoju izričitu suglasnost za obradu osobnih podataka i za daljnje svrhe, koje su detaljnije opisane u samoj privoli. Pored navedenog, Kupac i Posjetitelj mogu dati privolu na uporabu kolačića (cookies) u svrhe i na način opisan u poglavlju XVI. Kolačići.

 6. Kupac i Posjetitelj imaju pravo u svakom trenutku opozvati privole na obradu osobnih podataka iz prethodne točke Općih uvjeta.

 7. Prodavatelj će čuvati osobne podatke, prikupljene u svrhu izvršenja Ugovora, obrađivati u razdoblju potrebnom za ostvarenje svrhe, dok će pripadajuću dokumentaciju i podatke čuvati i pohranjivati sukladno propisima koji uređuju pitanje arhiviranja arhivskog gradiva. Osobni podaci prikupljeni temeljem privola iz stavka 5 ovog članka, obrađivat će se do njihova opoziva.

 8. Prodavatelj poduzima mjere kojima se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući i zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera.

 9. Prodavatelj se obvezuje registriranim Kupcima i registriranim Posjetiteljima omogućiti pristup njihovim osobnim podacima, pravo na ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade, te pravo na ulaganje prigovora, kao i pravo na prenosivost podataka, sve sukladno uvjetima i načinu podnošenja takvih zahtjeva i prigovora opisanih u Izjavi o zaštiti osobnih podataka koji su objavljeni na stranici www.posta.hr/, a kojima su regulirana i druga pitanja u vezi zaštite osobnih podataka koja nisu riješena ovim Općim uvjetima. Korisnik ima pravo podnijeti prigovori i Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

IX. Prigovori Kupaca  

Članak 19. 

 1. Kupac ima pravo podnijeti prigovor na izvršenu uslugu prodaje putem Internet trgovine Prodavatelja, putem pošte na adresu HP-Hrvatska pošta d.d., Žuti klik, Služba za korisnike, p.p. 106, 10002 Zagreb, telefaksa broj 01 6626 889, elektroničke pošte info@zutiklik.hr, te u poslovnim prostorijama Prodavatelja. Prodavatelj će bez odgode potvrditi primitak prigovora Kupca, te na isti odgovoriti pisanim putem u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

 2. Kupac nadalje ima pravo temeljem Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, pokrenuti postupak rješavanja potrošačkog spora pred tijelom za alternativno rješavanje sporova na adresi https://ec.europa.eu/consumers/odr.

X. Sigurnost podataka 

Članak 20. 

 1. Svi Kupci ili Posjetitelji koji pristupaju na stranicu Žuti klik koriste njezin sadržaj na vlastitu odgovornost. Prodavatelj ne odgovara za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu koja je nastala iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja navedene stranice ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju.

XI. Slanje poruka elektronskom poštom 

Članak 21. 

 1. Slanje poruka putem elektronske pošte (e-mail) s osobnim podacima može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih ili pogrešnoj dostavi, te su Kupci i Posjetitelji o navedenom dužni voditi računa.

 2. Prodavatelj ne odgovara za sigurnost i sadržaj takvih poruka upućenih Prodavatelju ili putem trgovine Žuti klik, zadržavajući pritom pravo da iste reproducira, koristi, raspolaže i distribuira trećima bez ograničenja.

XII. Linkovi na stranice trećih osoba 

Članak 22. 

 1. Linkovi na Internet stranicama Žuti klik objavljeni su u svrhu dodatnog informiranja Posjetitelja i Kupaca, te Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za točnost informacija, sadržaj tih stranica niti rezultate koji se mogu dobiti njihovim korištenjem. Ako Posjetitelj ili Kupac odluče ostvariti pristup na koji link, to čine u cijelosti na vlastitu odgovornost.

XIII. Odgovornosti i ograničenja odgovornosti 

Članak 23. 

 1. Prodavatelj se prema najboljim mogućnostima trudi osiguravati ažurnost i točnost podataka koji su objavljeni na stranicama Žuti klik. Unatoč tome, karakteristike proizvoda, rok isporuke (uručenja) ili cijena mogu se promijeniti tako da Prodavatelj ne uspije ispraviti podatke na stranici. U takvom slučaju, Prodavatelj će Kupca obavijestiti o promjenama i omogućiti mu odustajanje od narudžbe ili zamjenu naručenog proizvoda.

 2. Prodavatelj ne odgovara za sadržaj mišljenja o proizvodima koje napišu Posjetitelji i/ili Kupci. Prodavatelj zadržava pravo prije objavljivanja pregledati i odbiti mišljenja i/ili komentare koji sadrže očite neistine, te koja su neprimjerena, obmanjujuća ili uvredljiva. Prodavatelj ne odgovora za informacije u mišljenjima i ograđuje se od bilo kakve odgovornosti koja proizlazi iz mišljenja.

 3. Prodavatelj nije odgovoran Kupcu i/ili Posjetitelju za bilo koju štetu i troškove koji mogu nastati ili biti vezani uz korištenje stranice Žuti klik, kao i bilo koju štetu koja može nastati trećim osobama uporabom ili korištenjem navedene stranice.

XIV. Mjerodavno pravo i nadležnost suda 

Članak 24. 

 1. Za tumačenje, primjenu i pravne učinke ovih Općih uvjeta mjerodavno je hrvatsko pravo, kao i za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja stranica Žuti klik ili u svezi s njima. U slučaju spora između Prodavatelja i Kupca/Posjetitelja isključivo su nadležni hrvatski sudovi, te se utvrđuje mjesna nadležnost suda u Zagrebu.

XV Korištenje Internet stranice www.zutiklik.hr 

Članak 25. 

 1. Sadržaji objavljeni na www. zutiklik.hr ne smiju kopirati, mijenjati, prikazivati ili na bilo koji drugi način prenositi ili distribuirati bez izričitog pristanka Prodavatelja, te se smiju se koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe i za individualnu upotrebu.

 2. Prodavatelj zadržava pravo promjene bilo kojih sadržaja objavljenih na www.zutiklik.hr u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave ili posebne obavijesti.

 3. Posjetitelji i/ili Kupci su odgovorni za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, kao i druge opreme potrebne za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme Kupca koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

 4. Sadržaj ove stranice zaštićen je autorskim pravom koje pripada Prodavatelju ili je ustupljeno Prodavatelju, a u vlasništvu je trećih osoba. Prodavatelj također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove stranice. Stranica www.zutiklik.hr sadrži žigove, zaštićene znakove i drugo intelektualno vlasništvo Prodavatelja ili trećih osoba.

 5. Fotografije proizvoda prikazane na stranici www.zutiklik.hr su isključivo ilustrativne i informativne prirode, te ne moraju u cijelosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda. U slučaju nesklada između proizvoda na fotografiji i isporučenog proizvoda, isto se neće smatrati nedostatkom isporučenog proizvoda.

 6. Posjetitelji i Kupci ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u komunikaciji, te koji, bez izričitog, prethodnog, pisanog odobrenja Prodavatelja, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Posjetitelji ili Kupci ne smiju koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili u bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

 7. Prodavatelj zadržava pravo trenutno ukinuti korisničke račune Posjetitelja i/ili Kupca u slučaju bilo kakvog ponašanja koje Prodavatelj, smatra nepoštivanjem ovih Općih uvjeta.

XVI. Kolačići (cookies)  

Privatnost korisnika 

U svrhu poboljšavanja iskustva pregledavanja i korištenja stranice www.zutiklik.hr, ova Internet stranica sprema malenu količinu informacija (kolačića), uz uvjet prihvaćanja upotreba kolačića od strane korisnika. Informacije se prikupljaju za praćenje prometa i karakteristike kupaca, za prikupljanje informacija o preferencijama i ponašanju posjetitelja te za prikupljanje informacija za internu statistiku s ciljem poboljšanja usluga Prodavatelja putem Interneta. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće biti dostupne.

Što je kolačić? 

Kolačić je informacija spremljena na korisničko računalo od strane internet stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju postavke posjetitelja za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je Vaše ime ili e-mail adresa). Osobne informacije mogu se koristiti i biti spremljene jedino ako Vi to omogućite - web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, Vaše postavke internet preglednika možete u bilo kojem trenutku promijeniti (na način da pobrišete spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično).

Kako onemogućiti kolačiće? 

Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete dopustiti pohranjivanje kolačiće na Vašem računalu. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u web pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića, odaberite web-preglednik koji koristite: Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, Internet Explorer 7 i 8, Opera (stranica na engleskom jeziku), Safari (stranica na engleskom jeziku).

Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na Internet stranici www.zutiklik.hr.

Što su privremeni kolačići? 

Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke, poput proizvoda u košarici za kupnju.

Što su stalni kolačići? 

Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, čak i godinama.

Što su kolačići od prve strane? 

Kolačići od prve strane dolaze s web-mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom web-mjestu.

Što su kolačići treće strane? 

Kolačići treće strane dolaze s reklama drugih web-mjesta (kao što su skočne ili druge reklame) koje se nalaze na web-mjestu koje gledate. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pratiti korištenje Interneta u marketinške svrhe.

Dokument Opći uvjeti poslovanja Internet trgovine Žuti klik HP-Hrvatske pošte d.d. za narudžbe putem internetskih stranica, elektroničke pošte i telefona preuzmite ovdje: Opći uvjeti poslovanja Internet trgovine Žuti klik HP-Hrvatske pošte d.d. za narudžbe putem internetskih stranica, elektroničke pošte i telefona

Dokument Opći uvjeti poslovanja Internet trgovine Žuti klik HP-Hrvatske pošte d.d. za narudžbe unutar poštanskih ureda preuzmite ovdje: Opći uvjeti poslovanja Internet trgovine Žuti klik HP-Hrvatske pošte d.d. za narudžbe unutar poštanskih ureda