text.skipToContent text.skipToNavigation

UVJETI DOSTAVE
 

Uvjeti dostave proizvoda kupljenih na Internet trgovini Žuti klik

I. Uvodne odredbe

1) Ovim Uvjetima dostave proizvoda kupljenih na Internet trgovini Žuti klik („Uvjeti dostave“) propisani su uvjeti, pravila i postupak dostave proizvoda kupljenih putem Internet trgovine društva HP - Hrvatska pošta d.d., OIB: 87311810356 („Prodavatelj“), dostupne na internetskim stranicama Prodavatelja www.zutiklik.hr („Žuti klik“).

2) Kupnjom proizvoda na Žutom kliku, Kupac prihvaća odredbe ovih Uvjeta dostave.

3) Na ove Uvjete dostave na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Općih uvjeta poslovanja Internet trgovine Žuti klik  i Uvjeti korištenja samouslužnih aparata Paketomata, ali samo u dijelu koji se odnosi na način i operativne uvjete uručenja pošiljke primatelju te obveze i odgovornosti primatelja (Kupca) prilikom uručenja odnosno preuzimanja pošiljke (sve zajedno: „Opći uvjeti“).

4) Opći Uvjeti su dostupni na službenim internetskim stranicama Prodavatelja.

5) Termini i nazivlje korišteno u Općim Uvjetima, na odgovarajući se način primjenjuju i na ove Uvjete dostave. Korišteni termini su rodno neutralni.

6) U slučaju neslaganja između odredbi Općih Uvjeta i ovih Uvjeta dostave, prednost imaju Uvjeti dostave.II. Opcije dostave

1) Za dostavu proizvoda kupljenih na Žutom kliku, Kupac može odabrati jednu od sljedećih opcija dostave:

   a) Dostava na adresu, a koja je pobliže uređena člankom 3. u vezi s člankom 4.1. ovih Uvjeta dostave;

   b) Osobno preuzimanje, a koja je pobliže uređena člankom 3. u vezi s člankom 4.2. ovih Uvjeta dostave;

   c) Dostava na paketomat, a koja je pobliže uređena člankom 3. u vezi s člankom 4.3. ovih Uvjeta dostave; ili

(sve zajedno: „Opcije dostave“ ili pojedinačno „Opcija dostave“).

2) Kupac će prilikom svake kupnje klikom odabrati jednu od ponuđenih Opcija dostave.

3) Kupac može u jednoj košarici odabrati samo jednu Opciju dostave za sve proizvode u košarici. Nije moguće u jednoj košarici kombinirati više Opcija dostave.

4) Svi rokovi propisani ovim Uvjetima dostave, računaju se od trenutka kada se ugovor o kupoprodaji robe između Kupca i Prodavatelja putem Žutog klika smatra sklopljenim sukladno Općim Uvjetima („Potvrda Narudžbe“).

III. Cijene dostave
 

1. U postupku naručivanja proizvoda na Žutom kliku uz cijenu proizvoda sadržanih u košarici iskazuje se i dodatni trošak dostave odnosno cijena dostave kupljenih proizvoda, a koja cijena dostave je Kupcu iskazana odnosno vidljiva prije nego što Kupac potvrdi odnosno završi narudžbu.

2. Iznos troškova uručenja (uključujući i pripadajući iznos PDV-a) obračunava se posebno za svaku Opciju dostave:

a) Dostava na adresu

Vrijednost robe u košarici                               Cijena dostave (s PDV-om)

do 66,35 €                                          - 3,39 €

66,35 €  i više                                        - besplatno

Vangabaritna pošiljka                                          Cijena dostave (s PDV-om)

- 6,59 €

b) Osobno preuzimanje -besplatno
c) Dostava na paketomat - besplatno


IV. Način i uvjeti dostave u odnosu na pojedinu opciju dostave
Dostava na adresu

 

1. Odabirom Opcije dostave „Dostava na adresu“, Kupac pristaje da mu se naručeni proizvodi dostave na adresu koju je Kupac naveo kao adresu dostave prilikom naručivanja proizvoda na Žutom kliku.

2. Rok uručenja za Opciju dostave „Dostava na adresu“ je do 5 radnih dana. Prethodno navedeni rokovi uručenja počinju teći prvi sljedeći radni dan od dana kad je Kupac zaprimio Potvrdu Narudžbe.

3. Iznimno od stavka 2. ovog članka, a u slučaju da naknadno odnosno nakon dana kad je Kupac zaprimio Potvrdu Narudžbe bez krivnje Prodavatelja nastupe objektivne okolnosti koje onemogućuju Prodavatelju preuzimanje naručenih proizvoda od dobavljača, rokovi uručenja iz stavka 2. mogu se produžiti ovisno o trajanju nemogućnosti preuzimanja proizvoda od dobavljača, a najviše do 7 radnih dana.

4. U gore navedene rokove uručenja ne uračunavaju se:
a) dan kad je Kupac zaprimio Potvrdu Narudžbe;
b) vrijeme kašnjenja zbog netočne i nepotpune adrese primatelja;
c) vrijeme kašnjenja zbog više sile ili zastoja prometu bez krivnje Prodavatelja;
d) neradni dani i dani/vrijeme kada dostavna služba ne obavlja uručenje pošiljaka;
e) dani kada je roba bila zadržana zbog pregleda/inspekcije nadležnog tijela.

5. Dostavljač će obavijestiti Kupca o terminu uručenja telefonom na telefonski broj kojega je Kupac upisao prilikom naručivanja proizvoda.

6. U slučaju da Kupac u terminu dostave ne bude na adresi dostave, a masa pošiljke koju je potrebno dostaviti je do 20 kg, dostavljač će na adresi dostave ostaviti obavijest o prispijeću pošiljke na kojoj je naznačena adresa poštanskog ureda Prodavatelja ili paketomata na kojoj se pošiljka može preuzeti. Ako će pošiljka biti ostavljena u paketomatu, na odgovarajući se način primjenjuju Opći Uvjeti kako je definirano člankom 1. stavkom 3. ovih Uvjeta dostave. Rok za preuzimanje pošiljke u poštanskom uredu je 5 radnih dana od dana ostavljanja obavijesti, a u paketomatu 72 sata od dana ostavljanja obavijesti (rok počinje teći idućeg dana od dana ostavljanja obavijesti).

7. U slučaju da Kupac u terminu dostave ne bude na adresi dostave, a radi se o pošiljci mase veće od 20 kg, dostavljač će kontaktirati Kupca na telefonski broj upisan prilikom naručivanja proizvoda kako bi dogovorio sljedeći termin uručenja.

8. Ako Kupac ne preuzme pošiljku, odnosno ne bude nazočan na idućem terminu uručenja sukladno stavcima 6. i 7. ovog članka, pošiljka se vraća Prodavatelju.

9. Obzirom na vrijeme raspoloživosti određenog proizvoda od dobavljača te njihovu teritorijalnu rasprostranjenost na cijelom području RH, proizvodi iz iste narudžbe mogu biti dostavljeni Kupcu putem više pošiljaka, pri čemu će se sve pošiljke koje sadrže proizvode iz iste narudžbe smatrati jednom pošiljkom u odnosu na primjenu ovih Uvjeta dostave.

10. Prodavatelj može na Žutom kliku odrediti da određene pošiljke predstavljaju vangabaritne pošiljke, odnosno pošiljke koje zbog svojih dimenzija, mase, oblika i drugih svojstava zahtijevaju posebno rukovanje, zauzimaju prostor, ili na koji drugi način otežavaju izvršenje dostave ("Vangabaritne pošiljke“).

11. Za Vangabaritne pošiljke kod Opcije dostave „Dostava na adresu“ naplaćuje se posebna naknada sukladno članku 3. ovih Uvjeta dostave, a Kupci će na Žutom kliku biti upoznati s time da određena pošiljka predstavlja Vangabaritnu pošiljku. Pri tome, vrijede sljedeća pravila:

a) ako jednu pošiljku čini više artikala, a od kojih jedan predstavlja Vangabaritnu pošiljku, naplaćuje se jedna cijena dostave i to ona za Vangabaritnu pošiljku;
b) ako u jednoj pošiljci ima više artikala koji predstavljaju Vangabaritnu pošiljku, naplaćuje se jedna cijena dostave i to ona za Vangabaritnu pošiljku.

 

IV.II Dostava u poštanskom uredu

1) Odabirom Dostavne opcije „Osobno preuzimanje“, Kupac pristaje da mu se naručeni proizvodi uruče na adresi poštanskog ureda Prodavatelja („PU“), a kojeg odabere Kupac.

2) Dostavnom opcijom „Osobno preuzimanje“ moguće je uručiti isključivo pošiljke:
    a) mase do 20 kg;
    b) čije dimenzije ne smiju biti veće od 3000 mm u zbroju dužine i opsega pošiljke na najširem dijelu poprečno, s time da najveća dimenzija može biti do 1500 mm;
    c) čija je minimalna dimenzija od 90mm x 140 mm, odnosno, ako je u obliku valjka 170 mm u zbroju dužine i dva promjera, s time da dužina nije manja od 100 mm;
    d) čija adresna strana ima najmanje dimenzije 90 mm x 140 mm.

3) Prilikom naručivanja proizvoda potrebno je kao način uručenja odabrati opciju „Osobno preuzimanje“ i u izborniku izabrati željeni PU.

4) Kupac će putem mobilne SMS poruke dobiti obavijest o trenutku kada je pošiljka prispjela u PU, odnosno od kada se može preuzeti. Rok za preuzimanje pošiljke u poštanskom uredu je 5 radnih dana od dana ostavljanja obavijesti (rok počinje teći idućeg dana od dana ostavljanja obavijesti).

5) Ako Kupac ne preuzme pošiljku sukladno stavku 4. ovog članka, pošiljka se vraća Prodavatelju, a Prodavatelj nije dužan uručiti pošiljku te se dostava mora ponovno naručiti uz odgovarajuću primjenu Općih uvjeta.


IV.III. Dostava na paketomat

1) Odabirom Dostavne opcije „Dostava na paketomat“, Kupac pristaje da mu se naručeni proizvodi uruče putem Prodavateljevih samouslužnih aparata Paketomata“.

2) Na aparate „Paketomate“ na odgovarajući se način primjenjuju Opći Uvjeti. Odabirom opcije „Dostava na paketomat“, Kupac potvrđuje da se je prethodno upoznao s Općim uvjetima te da je upoznat s načinom preuzimanja pošiljaka putem Paketomata.

3) Dostava na paketomat vrši se na paketomate čije se lokacije nalaze na linku: https://www.posta.hr/pronadite-paketomat/8812.

4) Dostava na paketomat moguća je samo za određene artikle na Žutom kliku, ovisno o ponudi Prodavatelja.

5) Opis dostupnih paketomata se nalazi na: https://www.posta.hr/pronadite-paketomat/8812.

V. Provjera statusa narudžbe​​​​

1) Status narudžbe Kupac može jednostavno pratiti u profilu „Moj račun“, putem linka „Narudžbe“ kako bi provjerio trenutačni status narudžbe.

2) Nakon što je pošiljka preuzeta od Prodavatelja, na adresu e-pošte Kupca bit će poslana obavijest s linkom na kojem se može provjeriti status pošiljke i planirano vrijeme uručenja.
 

VI. Završne odredbe

1) Prodavatelj ima pravo odrediti i promotivna razdoblja, kao i akcijske cijene troškova dostave za određene proizvode, što će biti detaljno objavljeno na stranici www. zutiklik.hr.

2) Prodavatelj ima, uz odgovarajuću primjenu Općih uvjeta, pravo obavijestiti Kupca o nemogućnosti korištenja pojedine Opcije dostave te odbiti prihvatiti pojedinu narudžbu, ako se naknadno utvrdi da zbog npr. dimenzija, mase ili lokacije dostave proizvoda takva Opcija dostave nije moguća.

3) Ovi Uvjeti dostave stupaju na snagu te su u primjeni od dana 1. siječnja 2024. godine.

4) Stupanjem ovih Uvjeta dostave stavljaju se van snage prethodno važeći Uvjeti dostave proizvoda kupljenih na Internet trgovini Žuti klik.